Kennisbank

Een erfenis verwerpen, wat zijn de gevolgen

Erfenis verwerpen

verwerpen

Als erfgenaam heeft u de mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen. U wordt dan geacht, met terugwerkende kracht tot de datum van het overlijden, nooit erfgenaam te zijn geweest.

In de wet is een regeling opgenomen dat een erfgenaam drie maanden de gelegenheid heeft zich te beraden. Gedurende die drie maanden heeft een erfgenaam de gelegenheid om de omvang van de nalatenschap te onderzoeken.

Houdt u er rekening mee dat bepaalde handelingen leiden tot zuivere aanvaarding waardoor u niet meer kunt verwerpen. Dat zijn feitelijke handelingen zoals bijvoorbeeld het betalen van schulden of het verkopen van de woning van de overledene

Gevolgen van verwerpen erfenis

Door de verwerping van de nalatenschap bent u met terugwerkende kracht geen erfgenaam meer. Als u de keuze voor verwerping eenmaal heeft gemaakt kunt u dit niet meer terugdraaien. Dat betekent dat u niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden van de nalatenschap. U deelt ook ook niet mee in de bezittingen van de overledene. Ook niet als die achteraf hoger blijken dan de schulden.

Belasting over erfenis na verwerpen

In de wet is bepaald dat wanneer er afstand (verwerping) wordt gedaan door een erfgenaam dit nooit een vermindering van de erfbelasting tot gevolg heeft. Ook al wordt er dus verworpen, de erfbelasting die de erfgenamen verschuldigd zijn, zal nooit minder bedragen dan wanneer er niet verworpen wordt.

Plaatsvervulling door verwerpen erfenis

Let op! Door de nalatenschap van een ouder te verwerpen, bestaat de kans dat (klein)kinderen of andere familieleden erfgenaam worden. Door verwerping vindt er namelijk plaatsvervulling plaats.

Als dat niet de bedoeling is, zullen ook zij van de erfenis af moeten zijn. Als erfgenamen minderjarig zijn, heeft/hebben (een) ouder(s) een machtiging nodig van de kantonrechter om de nalatenschap te mogen verwerpen. Deze machtiging wordt niet altijd door de kantonrechter verleend en hangt af van de omstandigheden en de omvang van de nalatenschap.

Zelfs als de nalatenschap positief is kan het zijn dat de kantonrechter geen machtiging verleend. In dat geval is de nalatenschap drie maanden na overlijden automatisch beneficiair aanvaard voor de minderjarige(n) en moet de nalatenschap worden vereffend.

Beneficiaire aanvaarding erfenis als alternatief

Soms is de keuze voor beneficiaire aanvaarding van de erfenis beter. Dit voorkomt plaatsvervulling waardoor u het ‘probleem’ niet doorschuift naar verdere familieleden.

Voorbeeld beneficiaire aanvaarding erfenis

Voorbeeld: u bent door uw oom tot erfgenaam benoemd en komt tot de conclusie dat uw oom een grote schuld heeft ten gevolge van een eerder aangegane lening. In de erfenis zit alleen een banktegoed dat niet toereikend is om die schuld te voldoen. U heeft zelf drie kinderen.

In het geval u de nalatenschap van uw oom verwerpt komen uw drie kinderen automatisch in uw plaats als erfgenaam. Uiteraard kunnen uw kinderen op hun beurt dan ook de erfenis verwerpen. Dit kan meteen worden gedaan of er kan worden gewacht totdat die kinderen door de schuldeiser(s) worden aangesproken. In het geval de kinderen nog minderjarig zijn dient er machtiging te worden gevraagd aan de Kantonrechter. Als de kantonrechter de aanvraag niet goedkeurt, wordt de erfenis na 3 maanden automatisch beneficiair aanvaardt. U had dit echter ook gelijk kunnen doen.

Meer informatie over het verschil tussen zuiver en beneficiair aanvaarden leest u binnen dit artikel.

Redenen om een erfenis te verwerpen

Het verwerpen van een erfenis kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld dat de overledene veel schulden heeft achtergelaten, emotionele redenen of dat u al jaren geen contact had met de overledene.

Concreet voorbeeld verwerpen erfenis

Bijvoorbeeld: u bent door uw oom tot erfgenaam benoemd en komt tot de conclusie dat uw oom een grote schuld heeft ten gevolge van een eerder aangegane lening. In de erfenis zit alleen een banktegoed dat niet toereikend is om die schuld te voldoen. U heeft zelf drie kinderen. In geval u de nalatenschap van uw oom verwerpt komen uw drie kinderen automatisch in uw plaats als erfgenaam. Uiteraard kunnen uw kinderen op hun beurt dan ook de erfenis verwerpen. Dit kan meteen worden gedaan of er kan worden gewacht totdat die kinderen door de schuldeiser(s) worden aangesproken. In het geval de kinderen nog minderjarig zijn dient er machtiging te worden gevraagd aan de Kantonrechter.

Erfenis verwerpen, hoe regel ik dit?

Indien u ervoor kiest de nalatenschap te verwerpen, zorgt de notaris ervoor dat u een verklaring van verwerping (afstand doen van de nalatenschap) krijgt toegezonden tezamen met een volmacht om bij de griffie van de rechtbank een akte van verwerping voor u op te laten maken. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Deze bedragen thans (vanaf 1 januari 2021) € 132,00 (hierover is geen BTW verschuldigd). De verwerping wordt bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene in het boedelregister ingeschreven. Het boedelregister is openbaar en kan door bijvoorbeeld schuldeisers worden geraadpleegd.

Als u niet voor de deskundige begeleiding door de notaris kiest, kunt u het verwerpen van de nalatenschap ook zelf rechtstreeks bij de rechtbank regelen. Op de website www.rechtspraak.nl is daar de nodige informatie over te vinden.

Kan iedereen een erfenis verwerpen?

Nee, dat kan niet. Zoals hierboven vermeld is kan er voor minderjarigen alleen maar verworpen worden met machtiging van de kantonrechter. Ook voor erfgenamen waarvan de goederen onder bewind staan of voor erfgenamen die onder curatele zijn gesteld, failliet zijn verklaard of in de schuldsanering zitten kan alleen met machtiging van de rechter of de rechter-commissaris worden verworpen.

Nog meer vragen?

Wij kunnen u begeleiden bij telefonische aanvragen.

Bel mij terug