Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Welke gegevens gaat de notaris opvragen en controleren?

Welke gegevens heeft de notaris nodig?

De notaris moet verschillende gegevens controleren voordat de verklaring van erfrecht kan worden opgesteld. De notaris vraagt gegevens op bij het CTR en het BRP en nog een aantal registers.

Aanvraagprocedure voor Verklaringvanerfrecht.nl

Om een verklaring van erfrecht te kunnen opstellen zal de notaris verschillende gegevens moeten opvragen. Via Verklaringvanerfrecht.nl hebben wij een systeem opgesteld waardoor het mogelijk is om de meeste informatie online op te vragen.

U vult eerst zelf een aantal vragen in. Dan hebben wij de meeste informatie al binnen. Met die informatie kunnen wij de registers gaan raadplegen en alles controleren.

Informeren bij het Centraal Testamentregister

gegevens

Wij informeren bij het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag of er een testament was opgemaakt door de overledene. Zo ja, dan vragen wij u een kopie van dit testament aan ons op te sturen. Heeft u het testament niet in uw bezit, dan kunt u deze zelf opvragen bij de notaris. Wij kunnen dit ook voor u doen.

In de regel heeft de overledene een afschrift van het testament gekregen, nadat dit is ondertekend. Houdt u er rekening mee dat notarissen vaak kosten in rekening brengen voor het verstrekken van een (extra) kopie van een testament! Het CTR verstrekt zijn informatie overigens kosteloos.

Informeren bij de Basisregistratie Personen (BRP)

Om na te gaan of de overledene was gehuwd of een geregistreerd partnerschap was aangegaan en of de overledene kinderen had, kunnen wij veelal direct online inzage krijgen in de Basisregistratie Personen (BRP).

De BRP is echter niet in alle gevallen compleet. In dat geval moeten we ons tot de gemeente wenden en daar de benodigde informatie opvragen. Dat zal meer tijd vergen en meer kosten met zich meebrengen. Iedere gemeente brengt daar namelijk legeskosten voor in rekening. Deze legeskosten verschillen per gemeente (vergelijkbaar met de situatie dat u een paspoort of rijbewijs aanvraagt). Ook als wij moeten nagaan wie de broers, zussen, neven of nichten van de overledene waren, zal gebruik van de BRP niet altijd toereikend zijn en moeten wij ons tot de afzonderlijke gemeenten wenden.

Informeren bij speciale gevallen

De meeste Nederlanders zijn gehuwd in wettelijke gemeenschap van goederen. Ingeval er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, zullen wij in bepaalde gevallen een kopie daarvan moeten opvragen bij de rechtbank van het arrondissement (rechtsgebied), waarin het huwelijk ooit heeft plaatsgevonden. Ook daar zullen extra kosten aan verbonden zijn. Beschikt u echter zelf over een afschrift van de huwelijkse voorwaarden, dan is het natuurlijk eenvoudiger en goedkoper als u dat naar ons opstuurt. De huwelijkse voorwaarden moeten vervolgens worden doorgenomen.

Wij vragen de huwelijkse voorwaarden bijvoorbeeld op als de verklaring van erfrecht ingeschreven moet worden bij het Kadaster en het onroerend goed maar op 1 naam staat.

Informeren bij andere registers

Tot slot kunnen wij online inzage krijgen in het Curateleregister, het Faillissementsregister en het Verificatie Identificatie Systeem (VIS). Het VIS is opgezet om snel te kunnen controleren of het identiteitsbewijs van een cliënt (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) niet is gestolen of als vermist is opgegeven en is daarmee een belangrijke waarborg om fraude te voorkomen. Het curatele- en faillissementsregister zijn openbare registers. Het VIS is niet openbaar. De controles in deze systemen zijn standaard en zitten bij de prijs inbegrepen.

Privacy en geheimhouding

Vanzelfsprekend worden uw gegevens bij Verklaringvanerfrecht.nl geheel vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden zeker niet verkocht aan de beheerders van andere websites, ongeacht of deze een commercieel of ideëel belang nastreven.

Geheimhoudingsverplichting medewerkers

Alle medewerkers van Verklaringvanerfrecht.nl zijn contractueel en wettelijk tot geheimhouding verplicht van alle persoonlijke gegevens waar zij kennis van nemen in het kader van de afgifte van een verklaring van erfrecht. Bij de aanvraag voor een verklaring van erfrecht verstrekken wij de gegevens aan een contactpersoon, dat is degene die de verklaring aanvraagt. Wij verstrekken de verklaring van erfrecht, nadat deze is opgesteld, betaald en gepasseerd door de notaris, aan deze contactpersoon.

Stap 1: vul de intake in
Stap 2: online informatie uitwisselen
Stap 3: betaal en ontvang
Wij zijn een dienst van vaarwel.nl