Kennisbank

Wat is beneficiaire aanvaarding en hoe werkt het beneficiair aanvaarden?

Wanneer u een nalatenschap erft heeft u de keuze om deze nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden. Aanvaarden kan op twee manieren: Zuivere aanvaarding en beneficiaire aanvaarding. Bij zuiver aanvaarden erft u de volledige nalatenschap, inclusief eventuele schulden. Beneficiaire aanvaarding is een veiligere maar ook gecompliceerdere keuze.

Wat is beneficiair aanvaarden

Bent u niet helemaal zeker over de omvang van de nalatenschap, dan kunt u de nalatenschap ook beneficiair aanvaarden (ook wel aangeduid als ‘aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving’). Bij beneficiair aanvaarden erft u alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen, maar wordt u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk gesteld voor de betaling van de schulden als deze groter zijn dan de bezittingen van de nalatenschap.

Kiezen voor zuiver of beneficiair aanvaarden

Wanneer u een erfenis zuiver aanvaardt kan het gebeuren dat u de schulden van de overledene eist. Beneficiair aanvaarden is dan een betere optie. Maar hiervoor wilt u natuurlijk eerst onderzoeken of de overledene wel schulden had en in welke hoedanigheid. In de wet is een regeling opgenomen dat een erfgenaam drie maanden de gelegenheid heeft zich te beraden. Gedurende die drie maanden kan een erfgenaam niet worden verplicht een schuldeiser te betalen en heeft u de gelegenheid om de omvang van de nalatenschap te onderzoeken. Houdt u er rekening mee dat bepaalde handelingen, bijvoorbeeld het zomaar gaan betalen van schulden of het verkopen van de woning van de overledene, leiden tot zuivere aanvaarding waardoor u niet meer beneficiair kunt aanvaarden. U moet dus vooraf goed onderzoeken waar de nalatenschap uit bestaat en uw wijze van aanvaarden vastleggen alvorens u bepaalde handelingen gaat verrichten.

Blijkt de nalatenschap positief te zijn, dan bent u als erfgenaam na beneficiaire aanvaarding medegerechtigd in het positieve saldo. Mocht blijken dat de nalatenschap per saldo negatief is (bijvoorbeeld omdat de rechter een lopende claim toewijst of een onbekende schuldeiser zich alsnog meldt), dan bent u na beneficiaire aanvaarding niet privé aansprakelijk voor het negatieve saldo. Een van de voorwaarden is wel dat alle bezittingen van de overledene worden gebruikt om zijn/haar schulden te betalen. Voor deze wijze van aanvaarding bestaan enkele formaliteiten die de notaris kan verrichten.

Verplichting tot beneficiaire aanvaarding

In een aantal situaties heeft u geen keuze en is een beneficiaire aanvaarding verplicht voorgeschreven, bijvoorbeeld:
– als er minderjarige erfgenamen zijn;
– als een erfgenaam niet zelf over zijn vermogen mag beschikken, omdat hij onder bewind of curatele staat, in de schuldsanering zit of failliet is verklaard.

https://youtube.com/watch?v=t9UVrFWUC5U%3Ffeature%3Dplayer_detailpage%26rel%3D0%26modestbranding%3D1%26showinfo%3D0

Beneficiaire aanvaarding, hoe regel ik dit?

Indien u kiest voor beneficiair aanvaarden van de erfenis, zorgt de notaris ervoor dat u een verklaring van beneficiaire aanvaarding krijgt toegezonden tezamen met een volmacht om bij de griffie van de rechtbank een akte van beneficiaire aanvaarding voor u op te laten maken. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De kosten hiervoor zijn (vanaf 1 januari 2022) € 134,00 (hierover is geen BTW verschuldigd). De beneficiaire aanvaarding wordt bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene in het boedelregister ingeschreven. Het boedelregister is openbaar en kan door bijvoorbeeld schuldeisers worden geraadpleegd.

Afwikkeling erfenis bij beneficiair aanvaarden

Wordt er beneficiair aanvaard, dan zult u zich als erfgenaam aan een aantal wettelijk voorgeschreven regels moeten houden, dit noemen we vereffening. Deze regels moeten strikt worden nageleefd, anders loopt u het risico alsnog privé aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de overledene. Het is daarom belangrijk om een erfrechtspecialist in te schakelen.

Wat is vereffening bij beneficiair aanvaarden

Na beneficiaire aanvaarding moet de erfenis volgens de wet worden vereffend. Vereffenen van een nalatenschap is het gereedmaken van de nalatenschap voor de verdeling. Daarbij wordt er eerst gekeken wat er aan schuldeisers uitgekeerd moet worden en als er daarna nog wat over is van de erfenis wordt dit uitgekeerd aan de erfgenamen. Er is een strikte volgorde van uitbetaling aan schuldeisers, zo gaat de belastingdienst altijd voor andere schuldeisers.

De erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaars en dus samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Uiteraard is het mogelijk om een van de erfgenamen een boedelvolmacht te geven, zodat deze de nalatenschap namens de overige erfgenamen kan afwikkelen. Meer informatie over het opstellen van een boedelvolmacht lees u hier.

De erfgenamen/vereffenaars hebben als taak de schulden van de nalatenschap te voldoen. De wet kent twee soorten vereffening, te weten:
– de lichte vereffening; en
– de zware vereffening.

Als de erfgenamen zelf optreden als vereffenaars, dus als er geen vereffenaar is benoemd door de rechtbank, kan in beginsel worden volstaan met de lichte vereffening. De zware vereffeningsprocedure is van toepassing indien er een vereffenaar door de kantonrechter wordt benoemd op verzoek van een belanghebbende (zoals een erfgenaam of schuldeiser) of als niet bekend is wie de erfgenamen zijn. Onze erfrechtspecialisten kunnen u informeren over beneficiaire aanvaarding en de vereffeningsprocedure.

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden per 1 september 2016

Als erfgenaam kunt u maar één keer kiezen of u de nalatenschap zuiver aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Heeft u de erfenis aanvaard en blijkt achteraf dat de overledene meer schulden had dan verwacht, dan kunt u niet op uw keuze terugkomen. De nieuwe wet kent één uitzondering. De erfgenaam kan de rechter vragen of hij/zij de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden als de overledene schulden had die niet uit zijn/haar administratie blijken, zodat de erfgenaam de schulden niet uit eigen zak hoeft te betalen. Deze schulden worden ‘onverwachte schulden’ genoemd. Het gaat om een schuld die de erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment dat hij/zij de nalatenschap zuiver heeft aanvaard. Een schuld is niet onverwacht als de erfgenaam wel de schuld kende, maar niet de hoogte van die schuld. U moet in dat geval onderzoek doen naar de hoogte van die schuld. Doet u dit niet dan is het gevolg hiervan voor uw eigen rekening en risico. Let op! De erfgenaam moet wél verplicht onderzoek doen naar de omvang van de nalatenschap. Ook in stieffamilie-situaties kan de nieuwe wet uitkomst bieden. Het kan namelijk voorkomen dat de overledene, zonder dat de erfgenaam het weet, schulden heeft als zijn of haar partner eerder is overleden. Dit is het geval als kinderen van die partner nog een vordering (erfdeel) op de erfenis hebben van de overledene.

Kosten beneficiair aanvaarden

Bij Verklaringvanerfrecht.nl kunt u al vanaf €145,- een verklaring van erfrecht aanvragen, als u kiest voor zuivere aanvaarding. Bij beneficiaire aanvaarding liggen de kosten over het algemeen hoger, omdat de notaris hier meer werkzaamheden voor moet verrichten. Wilt u beneficiair aanvaarden en wilt u graag weten wat dit gaat kosten? Vraag vrijblijvend een offerte op via onze website.

Zware en lichte vereffening bij beneficiair aanvaarden

Wij zullen met u overleggen wie welke werkzaamheden gaat verrichten. In de regel adviseren wij één van de erfgenamen door de andere erfgenamen te laten machtigen de vereiste vereffeningswerkzaamheden te verrichten. De vereffeningsprocedure wordt onderscheiden in een ‘zware’ vereffening en een lichte vereffening. De zware vereffening dient te worden gevolgd door de vereffenaar die door de rechter wordt benoemd. Bij beneficiaire aanvaarding door (één van) de erfgenamen is de zogenaamde lichte vereffening van toepassing. Zoals gezegd kunnen wij u begeleiden bij en informeren over de verplichtingen welke gelden voor een lichte of zware vereffening. Wij helpen u graag te voorkomen dat de erfgenamen/vereffenaars in de vervulling van hun verplichtingen in ernstige mate verwijtbaar tekortschieten als de juiste procedures niet worden gevolgd. In zo’n situatie kunnen de schuldeisers van de erflater zich namelijk ondanks de beneficiaire aanvaarding toch op het eigen vermogen van die erfgenamen/vereffenaars verhalen!

Voordelen in het kort:

– U erft de schulden van de overledene niet mee;
– U kunt dus alleen op een posities saldo uitkomen.

Nadelen in het kort:

– Het kan een langdurig proces zijn;
– Het is een nauwkeurig proces, dat correct dient te worden opgevolgd.

Maak gebruik van onze expertise

Verklaringvanerfrecht.nl kan de beneficiaire aanvaarding van de erfenis voor u regelen. U kunt gebruik maken van onze ervaring en kennis om de hele afwikkeling voor u te regelen vanaf het afleggen van de verklaringen tot aan het afwikkelen van de vereffening, indien vereist. Laat uw telefoonnummer achter dan bellen wij u binnen één werkdag terug!

Meer informatie
Voor meer informatie of voor hulp bij de aanvraag verwijzen wij u graag door naar onze contactpagina. Laat vrijblijvend uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nog meer vragen?

Wij kunnen u begeleiden bij telefonische aanvragen.

Bel mij terug