Kennisbank

Hoe werkt een erfenis verwerpen?

Hoe verwerp ik een erfenis?

Het verwerpen van een erfenis moet via de rechtbank. De verwerping wordt dan ingeschreven in het boedelregister. Dit is een openbaar register. Zo is voor iedereen duidelijk wie de erfenis heeft verworpen.

Erfenis verwerpen

Wanneer u erfgenaam bent, kunt u de erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen. Als u kiest voor verwerping van de erfenis, dan ontvangt u niets uit de nalatenschap. U doet afstand van de nalatenschap. U kunt geen aanspraak maken op persoonlijke spullen, maar u wordt ook niet aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden. U bent niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap en mag zich op geen enkele wijze daarmee bemoeien. Door terugwerkende kracht bent u tot de dag van het overlijden geen erfgenaam meer.

erfenis verwerpen

Wanneer u de erfenis verwerpt, heeft u geen recht meer op (een deel van) de nalatenschap. Wanneer u toch spullen of geld van de erfenis wegneemt, heeft u de erfenis zuiver aanvaard. In dat geval bent u ook aansprakelijk voor eventuele schulden.

Gevolgen van erfenis verwerpen in het kort

Bij het verwerpen van de nalatenschap zijn dit de belangrijkste gevolgen:

  • U verliest het recht op alle bezittingen en schulden van de erfenis;
  • Wanneer u alsnog een bezitting van de nalatenschap opeist, dan kunt u niet meer verwerpen en is de erfenis automatisch zuiver aanvaard, inclusief eventuele schulden.
  • Uw erfdeel gaat naar uw afstammelingen. Tenzij in het testament anders is bepaald. Dan kan uw erfdeel worden verdeeld over de overige erfgenamen.

Redenen om een erfenis te verwerpen

Meestal wordt een erfenis verworpen wanneer er sprake is van een hoge schuld van de overledene. Door de erfenis te verwerpen kunt u niet aansprakelijk worden gesteld voor deze schulden. Maar er zijn meer redenen om een erfenis te verwerpen. Soms is er sprake van een slechte of geen band tussen de overledene en de erfgenaam. Ook dan heeft u de mogelijkheid om afstand van de nalatenschap te doen.

Binnen welke termijn kunt u de erfenis verwerpen?

Na overlijden kunt u binnen een termijn van 3 maanden beslissen of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. In deze tijd kunt u in kaart brengen of de overledene schulden had en wat de nalatenschap en de waarde hiervan is. Na 3 maanden kunnen schuldeisers of erfgenamen om een termijn vragen waarbinnen u uw keuze doorgeeft.

Hoe kunt u de erfenis verwerpen?

Als u besluit de erfenis te verwerpen moet u een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank. Online vindt u hiervoor een standaard formulier. U kunt een erfenis zonder notaris verwerpen. Nadat u de schriftelijke verklaring heeft afgelegd, krijgt u binnen enkele weken bericht dat u de erfenis heeft verworpen. Dit heet een ‘akte nalatenschap’.

De rechtbank schrijft de verwerping in bij het boedelregister. Dit is een openbaar register. Zo is het voor bijvoorbeeld schuldeisers ook duidelijk dat u de erfenis heeft verworpen.

Kunt u de erfenis verwerpen vóór het overlijden?

Nee, u kunt de erfenis pas verwerpen ná het overlijden van de erflater. Want pas na het overlijden staat vast wie de erfgenamen zijn. Na het overlijden heeft u ook altijd de gelegenheid om een keuze te maken.

erfenis verwerpen

Erfenis verwerpen tot welke graad?

Wanneer u afstand van de erfenis doet, gaat de erfenis over op uw afstammelingen. Dat heet plaatsvervulling. Tenzij in het testament een andere bepaling staat, bijvoorbeeld dat er geen sprake is van plaatsvervulling en dat uw erfdeel dan naar de andere erfgenamen gaat. Er moet dus onderzocht worden wie de erfgenamen zijn.

Als u de erfenis verwerpt omdat er schulden zijn, worden uw kinderen daarna erfgenaam. Ingeval van minderjarige kinderen kunt u ook namens hen verwerpen bij de rechtbank. Zijn ze meerderjarig, dan moeten zij zelf verwerpen. U kunt wel gezamenlijk een verzoek indienen. Dat scheelt griffiekosten.

Wat als iedereen de erfenis verwerpt?

Bij schulden of bijvoorbeeld een familieruzie, kan het voorkomen dat alle erfgenamen de erfenis verwerpen. Wat gebeurt er dan met de erfenis? Wanneer er een testament is zal er worden gekeken wat in het testament staat opgenomen over wat er dan met de nalatenschap moet gebeuren. Als er geen testament is, en geen erfgenamen, dan gaat de erfenis naar de Staat. De Staat erft alleen de bezittingen, niet de schulden. De erfenis wordt afgewikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf onbeheerde nalatenschappen.

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl