Kennisbank

Hoe weet ik wie de erfgenamen zijn?

Wanneer iemand overlijdt gaan de schulden en bezittingen van de overledene over op de erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, hangt af van enkele omstandigheden:

Erfgenamen achterhalen

Om vast te kunnen stellen wie de erfgenamen zijn, zal allereerst moeten worden nagegaan of de overledene een geldig testament had opgemaakt. Is dat er, dan zal daaruit al vaak af te leiden zijn wie de erfgenamen zijn. Soms worden in een testament echter de erfgenamen volgens de wet benoemd en dan zijn we natuurlijk terug bij af. In dat geval zal – net als wanneer er geen testament is gemaakt – gekeken moeten worden welke personen wettelijk tot het erfgenaamschap worden geroepen.

Wie zijn de erfgenamen als er geen testament is?

Als er geen erfgenamen zijn benoemd in het testament verloopthet erfrecht volgens de wet. De wet heeft de familie van de overledene daartoe verdeeld in vier groepen, de zogenaamde parentelen. Hierbinnen is er als het ware een volgorde van erfgenamen bepaald. Zijn er geen personen (in leven) in de eerste groep, dan komt de volgende aan bod en zo verder.

De vier parentelen zijn:

  1. de (niet van tafel en bed gescheiden) langstlevende echtgenoot / geregistreerd partner van de overledene, gezamenlijk met de kinderen van de overledene;
  2. de ouders van de overledene, tezamen met zijn broers en zussen;
  3. de grootouders van de overledene;
  4. de overgrootouders van de overledene.Is één van de personen, die hiervoor wordt genoemd, al vóór de overledene overleden, dan komen diens kinderen voor hem/haar in de plaats.Dus: was de overledene niet getrouwd en had hij geen kinderen en ouders, maar wel een broer die al is vooroverleden, dan komen de kinderen van die broer (neven en nichten) als erfgenamen naar voren. Had de broer geen kinderen gehad, dan zijn de grootouders erfgenamen.Erfgenamen opvragenVoordat er een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven zal de de notaris moeten onderzoeken wie de erfgenamen zijn. De notaris zal hiervoor contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR. Wanneer de erfgenamen in het testament zijn benoemd, zal dit sneller gaan dan wanneer dit via de parentelen verloopt, omdat er dan meer registers zullen worden bekeken.

Nog meer vragen?

Wij kunnen u begeleiden bij telefonische aanvragen.

Bel mij terug