Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Wat betekent dit? De 11 belangrijkste begrippen uitgelegd

begrippen

Juridische begrippen

Wanneer u een verklaring van erfrecht aanvraagt of informatie hierover opzoekt, zult u een aantal belangrijke begrippen tegenkomen. In dit artikel zetten wij de belangrijkste begrippen voor u op een rij.

Verklaring van Erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte. Hierin staat wie is overleden, of er een testament is opgesteld en wie de erfgenamen zijn. Als er ook een executeur is benoemd, staat deze ook in de verklaring. De verklaring van erfrecht wordt ook wel akte van erfrecht genoemd of erfrechtverklaring. Lees hier meer over de verklaring van erfrecht.

Erfenis

De erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, zijn alle bezittingen en schulden van de overledene. Het gaat daarbij zowel om financiële als materiële bezittingen en schulden. Bijvoorbeeld een bankrekening, maar ook een auto, een woning en de inboedel. Een erfdeel is een bepaald deel van de erfenis.

Lees hier hoe u een erfenis moet afwikkelen.

Erfgenamen

De erfgenamen zijn degenen aan wie die erfenis wordt nagelaten. Als de overledene geen testament heeft opgesteld dan zijn de erfgenamen volgens de wet vastgelegd. Wanneer er sprake is van een testament geldt wat hierin staat vermeld. De wet heeft een vaste volgorde van erfgenamen.

Testament

Een testament is een akte, opgemaakt door een notaris. In het testament legt de testateur vast wat er bij overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap. Een testament wordt ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd en moet altijd bij een notaris worden opgemaakt. Wat u allemaal in een testament kunt opnemen leest u hier. In een codicil kunt u ook een gedeelte van de erfenis regelen.

Zuivere aanvaarding

Als erfgenaam moet u kiezen of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. Wanneer u kiest voor aanvaarden heeft u vervolgens twee mogelijkheden: Zuiver en beneficiair aanvaarden. Als u kiest voor zuivere aanvaarding van een erfenis dan erft u alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen. Een eenmaal gemaakte keus kan achteraf niet worden herzien.

Beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiair aanvaarden erft u alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen. U erft onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dat houdt in dat u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor de betaling van de schulden. Beneficiair aanvaarden moet bij de rechtbank. Meer informatie over beneficiair aanvaarden vindt u hier.

Erfenis verwerpen

Als erfgenaam heeft u de mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen. U wordt dan geacht, met terugwerkende kracht tot de datum van het overlijden, nooit erfgenaam te zijn geweest. U heeft dan dus geen enkel recht op de bezittingen en schulden van de overledene. Het verwerpen van een erfenis moet ook bij de rechtbank.

(Boedel)volmacht

Om de afwikkeling van een nalatenschap sneller en gemakkelijker te laten verlopen kan er een (boedel)volmacht worden afgegeven. Met een volmacht geeft u een ander, bijvoorbeeld één van de erfgenamen, de bevoegdheid om namens u te handelen. Een volmacht zorgt ervoor dat de gevolmachtigde zelfstandig kan handelen namens alle erfgenamen en overal alleen voor kan tekenen.

Wettelijke verdeling

Wanneer er geen testament gemaakt is door de overledene terwijl hij of zij gehuwd of geregistreerd partner was en kinderen achterlaat, geldt de wettelijke verdeling. Dit houdt in dat alle bezittingen en eventuele schulden van de nalatenschap automatisch naar de langstlevende overgaan. De wettelijke verdeling kent vier parentelen. Dat is een vaste volgorde van erfgenamen.

In een testament kan ook zijn opgenomen dat de wettelijke verdeling van toepassing is.

Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar die authentieke akten opstelt. Alleen wanneer een testament of verklaring van erfrecht zijn ondertekend door de notaris zijn deze ook daadwerkelijk geldig. Het is hiervoor niet altijd nodig om naar de notaris toe te gaan. Veel diensten, zoals een verklaring van erfrecht, kunnen tegenwoordig ook online worden afgewikkeld.

Executeur

Een executeur is degene die door de overledene bij testament is aangewezen om bepaalde taken op zich te nemen. In het testament staat welke bevoegdheden de executeur heeft. De executeur kan voor of met de erfgenamen een deel van de afwikkeling van de nalatenschap uitvoeren. In sommige gevallen heeft u alleen een verklaring van executele nodig. Daarin staat wie de executeur is en wat de bevoegdheden zijn.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl