Kennisbank

Het erven van een woning

Het erven van een woning

In de nalatenschap van de overledene kan ook een eigen woning een onderdeel zijn. Het lijkt financieel aantrekkelijk: een koopwoning erven. Maar als u een woning erft dan komt hier veel bij kijken. U moet bijvoorbeeld erfbelasting betalen over de woning, terwijl deze (nog) niet is verkocht.

Uw echtgenoot/echtgenote overlijdt
Is uw echtgenoot/echtgenote overleden, dan kan de koopwoning in de meeste gevallen op uw naam worden gezet door inschrijving van de verklaring van erfrecht bij het Kadaster.

Uw samenwonende partner overlijdt
Bent u niet gehuwd of had u geen geregistreerd partnerschap ten tijde van het overlijden? Als de overledene geen testament gemaakt heeft, bent u geen erfgenaam. Wat er met uw woning gebeurt hangt af van de situatie.

Samenlevingscontract met verblijvingsbeding
Hebben u en uw partner geen testament, maar wel een samenlevingscontract gemaakt met daarin opgenomen een verblijvingsbeding en stond de woning op naam van u beiden? Dan kunt u de woning op uw naam laten zetten bij het Kadaster. Hiervoor is echter wel een notariële akte van levering op grond van verblijving nodig. Het kan zijn dat de wettelijke erfgenamen van uw overleden partner moeten meewerken, maar meestal staat er in deze akte een volmacht, zodat u aan uzelf kunt leveren. Het opstellen van een verklaring van erfrecht is in deze situatie voor u niet mogelijk. Een verklaring van erfrecht kan namelijk alleen voor de wettelijke erfgenamen opgemaakt worden.

Samenlevingscontract zonder verblijvingsbeding of geen samenlevingscontract
Hebben u en uw partner geen testament, maar wel een samenlevingscontract gemaakt zonder een verblijvingsbeding of heeft u helemaal geen samenlevingscontract? Dan gaat het aandeel in de woning van uw overleden partner naar diens wettelijke erfgenamen. Staat de woning alleen op naam van de overledene? Dan gaat de woning geheel naar de wettelijke erfgenamen van de overledene.

Uw langstlevende ouder overlijdt
Is uw langstlevende ouder overleden en bent u enig erfgenaam? Dan erft u de woning geheel alleen. Wilt u de woning niet houden, probeer deze dan binnen acht maanden te verkopen. Anders moet u hierover belasting betalen, terwijl de waarde van de woning nog in de stenen zit. Bovendien lopen de overige vaste lasten in de tussentijd gewoon door, zoals OZB- en waterschapsbelasting, energiekosten, verzekeringen en de eventuele hypotheek.

Is uw langstlevende ouder overleden en erft u samen met uw broers en zussen? Dan erft u de woning samen. U kunt besluiten om samen de woning te verkopen of misschien wil een van de kinderen de woning overnemen van de andere erfgenamen. In dat geval moet er een notariële akte van verdeling gemaakt worden waarbij de woning wordt toegedeeld aan één van de kinderen terwijl de andere kinderen worden uitgekocht. Over de waarde moeten alle erfgenamen het eens zijn. U zou bijvoorbeeld de woning kunnen laten taxeren in dat geval. Bij het vaststellen van de (uitkoop)bedragen wordt uiteraard rekening gehouden met de eventueel nog af te lossen hypotheek van de overledene. Mocht daar een overlijdensrisico verzekering aan gekoppeld zijn dan wordt deze eerst gebruikt om de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen. Indien u de uit te betalen bedragen aan uw broers of zussen niet kunt betalen zou u hiervoor een hypotheek kunnen nemen. De rente hiervan is aftrekbaar in box 1. Met overdrachtsbelasting hoeft u geen rekening te houden, omdat u hiervan bent vrijgesteld doordat u de woning uit een nalatenschap verkrijgt.

Nog meer vragen?

Wij kunnen u begeleiden bij telefonische aanvragen.

Bel mij terug