Wat is een verklaring van erfrecht?

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris waarin staat wie de erfgenamen zijn, wat hun erfdeel is en wie eventueel de executeur is. De notaris moet onderzoek doen om dit vast te kunnen stellen.

Wat is een verklaring van erfrecht?

verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is opgenomen of de overledene persoon een testament heeft gemaakt en wie de erfgenamen van de overledene zijn. Ook staat erin wie van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. De erfgenamen kunnen zo hun recht op de nalatenschap aantonen. Een verklaring van erfrecht kan alléén door een notaris worden opgemaakt. Een verklaring van erfrecht wordt ook wel akte van erfrecht genoemd.

De verklaring van erfrecht is ook in de wet geregeld.

Wanneer heb ik het nodig?

Na overlijden kunnen verschillende instanties om een verklaring van erfrecht vragen. U heeft de verklaring dus niet per definitie nodig. Meer informatie over wanneer en waarvoor u een verklaring van erfrecht nodig heeft, leest u in dit kennisbank artikel.

Hoe kan ik een verklaring aanvragen?

U kunt een verklaring van erfrecht bij de plaatselijke notaris aanvragen. Maar dit gaat vaak veel gemakkelijker en sneller online. U kunt bij ons op diverse manieren een verklaring van erfrecht aanvragen: direct via de website, of u vraagt eerst aanvullende informatie aan ons.

U levert zelf een aantal gegevens aan die door onze notaris worden gecontroleerd. Daarna doet onze notaris uiteraard zelf ook nog onderzoek in de diverse registers.

De door de erfgenamen te ondertekenen verklaring wordt per e-mail aan hen toegezonden. Deze kunnen zij online ondertekenen. Voor mensen die dat niet online kunnen of willen bestaat de mogelijkheid dat op een andere manier te doen.

U hoeft dus niet op kantoor langs te komen!

De kosten

Wat gaat een verklaring van erfrecht kosten? Wij werken met zoveel mogelijk vaste tarieven. Er zijn enkele verschillende tarieven afhankelijk van uw situatie. Voor de mogelijke aanvullende werkzaamheden zijn ook vaste tarieven.

Let wel op, alle notarissen in Nederland zijn vrij om hun eigen tarief te bepalen. Exact dezelfde opdracht bij een andere notaris kan dus honderden euro’s duurder uitpakken. Terwijl de inhoud van de akte overal hetzelfde zal zijn.

Wie kunnen er om een verklaring van erfrecht vragen?

De groep personen die de afgifte van een verklaring van erfrecht kan verlangen is divers en valt onder te verdelen in twee categorieën:

 1. Iedereen die er belang bij heeft om aan derden te kunnen aantonen dat hij of zij over de nalatenschap van de overledene (of een deel daarvan) mag beschikken. Bijvoorbeeld: erfgenamen, legatarissen, de langstlevende echtgenoot/partner, bewindvoerder of vereffenaar.
 2. Iedereen die er belang bij heeft om te weten wie de erfgenamen van de overledene zijn (bijvoorbeeld: schuldeisers).

Aanvragen verklaring van erfrecht

In de meeste gevallen wordt een verklaring van erfrecht natuurlijk aangevraagd door één van de erfgenamen zoals de langstlevende echtgenoot of partner, kind(eren), broer, zus, enzovoorts. Zijn er meerdere erfgenamen bevoegd, dan zullen zij overleggen wie de verklaring zal aanvragen. Onderling stemmen zij dan de werkzaamheden af. Die persoon zal dan ook de notaris benaderen met de vraag om een verklaring van erfrecht op te stellen.

Wij werken altijd met 1 contactpersoon in een dossier. Dat is wel zo praktisch. Alle erfgenamen ontvangen de aanvaardingsdocumenten en uitleg. De rest van de communicatie gaat via de contactpersoon. Wij houden de contactpersoon op de hoogte van de voortgang van het dossier.

De notaris kan indien de erfgenamen dat willen ook boedelvolmachten opstellen, zodat een van de erfgenamen namens de andere erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. De boedelvolmacht neemt de notaris op in de verklaring van erfrecht.

Het is echter ook mogelijk dat iemand anders (bijvoorbeeld: één van de kinderen) namens de langstlevende de notaris benadert om een verklaring van erfrecht aan te vragen.

Welke gegevens zijn er nodig?

Om een verklaring van erfrecht voor u op te stellen hebben wij de volgende gegevens nodig, voor zover dit van toepassing is.

Wij vragen deze gegevens vanzelf bij u op als we ze nodig mochten hebben.

 • indien beschikbaar: een kopie van het laatste testament van de overledene;
 • de namen en adressen van alle erfgenamen;
 • een e-mailadres van de erfgenamen;
 • indien er een gevolmachtigde wordt benoemd die de bevoegdheid krijgt om de gehele nalatenschap te kunnen afwikkelen (en dus ook mag beschikken): de gegevens van de aan te wijzen gevolmachtigde;
 • indien er een kind is voor-overleden: ook daarvan de volledige personalia, inclusief de overlijdensdatum en -plaats. Mocht hij/zij kinderen hebben achtergelaten, dan ontvangen wij graag de personalia van deze kinderen.

Nadat ons kantoor de gegevens zoals hiervoor aangegeven van u heeft ontvangen gaat onze notaris onderzoek doen in de diverse registers.

Nadat op deze wijze de vererving in beeld is gebracht worden de erfgenamen door ons kantoor bericht. Met dit bericht wordt tevens een verklaring van aanvaarding meegezonden met bijbehorende informatie over de verschillende wijzen van aanvaarden. Wij gaan er daarbij vanuit dat de contactpersoon de eventuele overige erfgenamen heeft geïnformeerd over de opdracht aan ons kantoor en over de omvang van de nalatenschap.

Hoe ziet de verklaring eruit?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de volgende onderzochte feiten worden weergegeven:

 • wie er is overleden en wanneer;
 • of de overledene was gehuwd of een geregistreerd partnerschap was aangegaan;
 • wie zijn de kinderen en of zij nog in leven zijn en zo niet wie hun kinderen zijn;
 • is er een testament gemaakt en wat is de inhoud hiervan;
 • wie zijn de erfgenamen, voor welke erfdelen en hebben zij de nalatenschap aanvaard;
 • de executeur, indien deze via een testament is benoemd;
 • of een van de erfgenamen een volmacht heeft verkregen en wie er bevoegd is om de nalatenschap te beheren en daarover te beschikken.

De notaris ondertekent de verklaring en stuurt daarvan een afschrift aan de contactpersoon. De originele (minuut) akte blijft op kantoor en wordt bewaard in de kluis.