Kennisbank

Wat is een volmacht?

Wat is een (boedel)volmacht?

Met een volmacht geeft u een bepaalde bevoegdheid aan iemand anders. U kunt ook zelf een volmacht ontvangen. U ontvangt dan een bepaalde bevoegdheid van iemand.

Bevoegdheden

een volmacht

Met een (boedel)volmacht geeft u een ander de bevoegdheid om namens u te handelen. De volmacht zorgt ervoor dat de gevolmachtigde zelfstandig kan handelen namens de erfgenamen en overal alleen voor kan tekenen. De gevolmachtigde kan één van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander. Het voordeel van de volmacht is dat de nalatenschap sneller afgehandeld kan worden.

Laat u bij ons een verklaring van erfrecht opstellen? Dan kunnen wij daar ook eenvoudig een volmacht in opnemen. Dit zit ook al standaard in het tarief, dus geen extra kosten.

In een volmacht kunnen ruime bevoegdheden staan, of juist hele beperkte bevoegdheden. Er kan bijvoorbeeld in staan dat de gevolmachtigde bevoegd is om onroerend goed te verkopen. Of dat de gevolmachtigde bij besluiten met een waarde van meer dan een bepaald bedrag toestemming van alle erfgenamen noodzakelijk is.

Waarom een volmacht laten opmaken?

Als er meerdere erfgenamen zijn kan het lastig zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Voor de afwikkeling is immers elke erfgenaam nodig en dat betekent dat voor iedere handeling een handtekening nodig is van elke erfgenaam.

In de praktijk is het dan ook verstandig om een persoon aan te wijzen die de nalatenschap afwikkelt. Het kunnen ook twee personen zijn, maar dan moeten zij het gezamenlijk overal over eens zijn. Dat kan de afhandeling van de nalatenschap vertragen. De erfgenamen kunnen ook bepalen dat zij beide afzonderlijk bevoegd zijn.

Deze personen krijgen dan een zogenaamde (boedel)volmacht. Een (boedel)volmacht is een schriftelijke verklaring waarin de erfgenamen aangeven dat ze een persoon (of meer personen) aanwijzen om de nalatenschap af te wikkelen. Deze volmacht wordt in de praktijk meestal door de notaris opgemaakt.

Als u een verklaring van erfrecht via ons opvraagt kunnen wij voor u ook de volmacht opstellen. Dit zit inbegrepen in de prijs. De erfgenamen kunnen dan één iemand aanwijzen als gevolmachtigde.

U neemt geen volmacht op, wat zijn de consequenties?

Als u niet kiest voor een volmacht, dan moet u met alle erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap afwikkelen. U moet het dan overal samen over eens zijn.

Als voorbeeld: moet er een betaling worden gedaan van de bankrekening van de overledene of moet de rekening worden opgeheven? Dan is de handtekening nodig van alle erfgenamen. Dit kan voor problemen zorgen als één van de erfgenamen bijvoorbeeld in het buitenland woont.

Verschil met executele

De erflater kan in een testament ook een executeur hebben benoemd. In het testament staat dan wie de executeur is en wat de bevoegdheden van de executeur zijn. De overige erfgenamen hoeven hier geen toestemming voor te geven. De executeur heeft geen volmacht nodig van de erfgenamen. Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld de bank of verzekeringsmaatschappij een verklaring van executele opvraagt.

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl