Wij zijn een dienst van vaarwel.nl

Wat is een aangifte erfbelasting? (2024)

Wat is aangifte erfbelasting en ben ik verplicht aangifte te doen?

Als u een erfenis ontvangt moet u meestal een aangifte erfbelasting doen bij de Belastingdienst. Als de waarde van de erfenis boven de vrijstelling komt, betaalt u daar erfbelasting over.

Wat is aangifte erfbelasting?

Na een overlijden erft de erfgenaam de bezittingen en de schulden van de overledene. Over de erfenis moet de erfgenaam in beginsel erfbelasting betalen. Hiervoor moet eerst de omvang van de erfenis berekend worden. Voor de berekening van de erfenis haalt u de schulden van de bezittingen af. Over het deel dat overblijft, betaalt u erfbelasting. Erfbelasting wordt ook wel successierecht genoemd. De erfbelasting is geregeld in de Successiewet.

aangifte erfbelasting

U betaalt erfbelasting over de erfenis als de overledene op het moment van overlijden in Nederland woonde, of als de overledene de Nederlandse nationaliteit had en minder dan 10 jaar buiten Nederland woonde.

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De waarde van de ontvangen erfenis; bezittingen minus schulden / lasten;
  • De relatie tot de overledene; ook wel onder te verdelen in 3 groepen: partners en kinderen, kleinkinderen en overige verkrijgers;
  • De vrijstelling.

Eerst bepaalt u de waarde van de erfenis. Dus alle bezittingen – de schulden. Van dat bedrag haalt u de vrijstelling af. De vrijstelling is afhankelijk van uw verhouding tot de overledene. Over het bedrag wat overblijft, betaalt u een percentage aan erfbelasting. Dit percentage is ook afhankelijk van uw relatie met de overledene en de hoogte van de erfenis.

Vrijstelling erfbelasting

Over het eerste deel van de erfenis is géén erfbelasting verschuldigd. Dit wordt ook wel aangeduid als vrijstelling. Deze vrijstelling is vastgelegd door de Belastingdienst. Voor 2024 zien de vrijstellingsbedragen er als volgt uit:

Bedragen vrijstelling aangifte erfbelasting 2024

Relatie tot overledeneHoogte vrijstelling
Partners€ 795.156,-
Kinderen en kleinkinderen€ 25.187,-
Kind met een handicap€ 75.546,-
Ouder€ 59.643,-
Overige verkrijgers€ 2.658,-

Als een echtpaar erft, zal de vrijstelling slechts één keer worden toegepast. Ook als ouders samen erven van een overleden kind, bedraagt de vrijstelling voor hen samen € 59.643,-. Indien één ouder erft, dan is de vrijstelling eveneens € 59.643,-.

De vrijstelling voor partners kan in bepaalde gevallen ook voor samenwonende gelden. Voorwaarde is dat er een notarieel samenlevingscontract is opgesteld. Dit contract moet minimaal zes maanden voor het overlijden zijn opgesteld. Deze vrijstelling geldt dan alleen als de samenwonende partner ook erfgenaam is. Daarvoor is een testament noodzakelijk.

Tariefgroepen erfbelasting

Als erfgenaam valt u binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel valt af te lezen wat per tariefgroep de erfbelastingtarieven per 1 januari 2024 zijn. De belaste verkrijging is het bedrag wat u erft – de vrijstelling.

De belaste verkrijgingTariefgroep 1: Partners en kinderenTariefgroep 2: KleinkinderenTariefgroep 3: Overige verkrijgers
€ 0,00 tot € 152.368,-10%18%30%
€ 152.368,- en hoger20%36%40%

De Belastingdienst heeft een rekenhulp ontwikkelt om de hoogte van de erfbelasting te kunnen berekenen.

Wanneer aangifte erfbelasting doen?

Wanneer u als erfgenaam onder één van bovengenoemde vrijstellingstarieven valt, zult u waarschijnlijk géén aangifteformulier van de Belastingdienst toegezonden krijgen. Echter kan dit soms afwijken: op het moment dat u het aangifteformulier wel ontvangt, bent u verplicht om de aangifte erfbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Ook al bent u geen erfbelasting verschuldigd.

Op het moment dat u als erfgenaam niet in aanmerking komt voor één van bovengenoemde vrijstellingen, zal er binnen 4 maanden na het overlijden een aangifteformulier worden toegezonden.

Wanneer u dit formulier ontvangt, bent u verplicht om binnen 8 maanden de aangifte erfbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Er zijn mogelijkheden om uitstel te krijgen voor het doen van de aangifte. U moet er wel rekening mee houden dat, als er erfbelasting verschuldigd is, er heffingsrente door de Belastingdienst in rekening wordt gebracht vanaf 8 maanden na het overlijden tot de datum van de door de Belastingdienst opgelegde aanslag erfbelasting.

Indien u géén heffingsrente wil betalen, is het aan te raden de aangifte in te dienen binnen 5 maanden na het overlijden en de Belastingdienst te verzoeken om binnen de termijn van 8 maanden een voorlopige aanslag op te leggen.

Lees ook: Moet ik belasting betalen over de erfenis?

Wanneer geen aangifte erfbelasting?

Als u de erfenis verwerpt hoeft u geen aangifte erfbelasting te doen. U ontvangt niets uit de erfenis, dus hoeft daar ook niet over te betalen.

De partner zal in veel gevallen ook geen erfbelasting hoeven te betalen omdat de partner gebruik kan maken van de ruime vrijstelling. In sommige gevallen vraagt de Belastingdienst dan toch om aangifte te doen. Als daaruit blijkt dat de erfenis onder de vrijstelling blijft, betaalt u geen erfbelasting.

Hulp bij aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting kan een ingewikkelde kwestie zijn, welke veel tijd en inspanning vergt. Het is mogelijk om via onze zustersite Vaarwel.nl uw aangifte erfbelasting te regelen.

Aangifte erfbelasting € 489,-

  • 100% online
  • Wij doen al het werk
Wij zijn een dienst van vaarwel.nl