Erven van schoonouders

Kan ik erven van mijn schoonouders?

Nee, u bent niet automatisch erfgenaam van uw schoonouders. Het kan wel als uw schoonouders u in een testament hebben benoemd tot erfgenaam.

Erven van schoonouders

schoonouders

U bent geen erfgenaam van uw schoonouders, ook niet als uw partner al is overleden. Een weduwe of weduwnaar is geen familie en kan de plaats van de overleden partner niet innemen. De erfgenamen van uw schoonouders zijn de partner en diens kinderen.

Voorbeeld: uw schoonvader overlijdt. Zijn erfgenamen zijn dan uw schoonmoeder en zijn kinderen. Tenzij er een testament is opgesteld. Daar had schoonvader iemand anders tot erfgenaam kunnen benoemen. Indien een van de kinderen al is vooroverleden, erven diens kinderen, dus de kleinkinderen. Als uw partner al is overleden en u heeft kinderen, dan erven de kinderen van hun opa. In het geval de kinderen nog minderjarig zijn bent u, als wettelijke vertegenwoordiger, degene die namens hen aanvaard en hun erfenis beheert totdat zij meerderjarig zijn. Hierdoor bent u zelf geen erfgenaam.

En andersom: erft mijn schoonzoon of -dochter van mij?

In een testament kunt u vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt ook uw schoonzoon of -dochter hierin opnemen als erfgenaam. U kunt ook een legaat nalaten. Een schoonzoon- of dochter kan geen aanspraak maken op een legitieme portie, zoals uw eigen kinderen.

Als u schoonfamilie benoemt tot erfgenaam, zijn zij ook betrokken bij de afwikkeling. Als u ze een legaat nalaat is dat niet het geval. Wilt u de schoonfamilie wel iets nalaten, maar niet dat ze betrokken zijn bij de afwikkeling? Dan kunt u ze een legaat nalaten of een executeur benoemen.

In bepaalde gevallen kan de schoonzoon of -dochter toch van u erven. Dat is het geval als er sprake is van een echtscheiding en uw kind was in gemeenschap van goederen getrouwd. Als één van de ouders tijdens het huwelijk is overleden, heeft het kind een vordering op de langstlevende ouder. Bij echtscheiding wordt het vermogen verdeeld, dus ook de (vordering op de) erfenis. Dit kan op twee manieren voorkomen worden:

  • U stelt een testament op met daarin een uitsluitingsclausule. Door deze clausule komt de erfenis alleen bij uw eigen kinderen terecht.
  • Uw kind trouwt onder huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden moet dan zijn opgenomen dat erfenissen niet in de gezamenlijke boedel vallen.

Als u na 1 januari 2018 bent getrouwd, trouwt u automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat erfenissen en schenkingen, die tijdens het huwelijk verkregen worden, niet binnen de gemeenschap vallen. Die blijven dus apart. Dit is geregeld in artikel 1:94 van het Burgerlijk Wetboek. Als u wel wilt dat ze in de gemeenschap vallen, moet u huwelijkse voorwaarden opstellen waarin u opneemt dat erfenissen en schenkingen wel in de gemeenschap vallen.

Is uw kind getrouwd in gemeenschap van goederen, maar wilt u toch niet dat uw schoonzoon of -dochter erft? Dan stelt u een testament op met daarin de uitsluitingsclausule. Deze gaat voor op het huwelijk.

Hetgeen voor het huwelijk geldt, geldt ook voor het geregistreerd partnerschap.

Erfbelasting

Als uw eigen kind is overleden en u uw schoonkind tot erfgenaam benoemd, gelden dezelfde tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting als voor uw kind. Een schoonkind heeft in dat geval dus een vrijstelling van ruim €20.000,-. En de tarieven liggen tussen de 10% en 20%, afhankelijk van hoeveel hij/zij erft.

Voorbeeld

De vrouw van Jan is al enige tijd overleden, zij was enig kind. Met zijn schoonouders heeft Jan nog steeds een goede band. Nu is zijn langstlevende schoonouder overleden. Erft Jan mee?
Om erfgenaam te kunnen zijn moet Jan bij testament door zijn schoonouder(s) tot erfgenaam zijn benoemd. Als schoonzoon heeft Jan recht op dezelfde vrijstelling en tarieven voor erfbelasting als zijn eerder overleden echtgenote zou hebben gehad. Als Jan niet tot erfgenaam is benoemd bij testament, dan erven zijn kinderen (dus de kleinkinderen).

VerklaringVanErfrecht.nlis een dienst van vaarwel.nl