Kennisbank

Wat betekent dit? De belangrijkste begrippen uitgelegd.

Wanneer u een Verklaring van Erfrecht aanvraagt of informatie hierover opzoekt, zult u een aantal belangrijke termen vaker tegenkomen. In dit kennisbank artikel zetten wij de belangrijkste termen voor u op een rij.

Verklaring van Erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is opgenomen of de overledene persoon een testament heeft gemaakt, wie de erfgenamen van de overledene zijn en wie van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Wordt ook wel akte van erfrecht of erfrechtverklaring genoemd. Lees verder.

Erfenis

De erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, zijn alle bezittingen en schulden van de overledene. Het gaat daarbij zowel om financiële als materiële bezittingen en schulden. Een erfdeel is een bepaald deel van de erfenis.

Erfgenamen

De erfgenamen zijn degenen aan wie die erfenis wordt nagelaten. Als de overledene geen testament heeft opgesteld dan zijn de erfgenamen per wet vastgelegd. Wanneer er sprake is van een testament geldt wat hierin staat vermeld. Volgens de wet is er sprake van vier parentelen.

Testament

Een testament is een akte, opgemaakt door een notaris, waarin iemand vastlegt wat er bij overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap. Een testament wordt ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd en moet altijd bij een notaris worden opgemaakt. Meer informatie over het testament.

Zuivere aanvaarding

Als erfgenaam moet u kiezen of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. Wanneer u kiest voor aanvaarden heeft u vervolgens twee mogelijkheden: Zuiver en beneficiair aanvaarden. Als u kiest voor zuivere aanvaarding van een erfenis dan erft u alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen. Lees hier meer over de verschillende vormen van aanvaarding.

Beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiair aanvaarden erft u alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen, maar wordt u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk gesteld voor de betaling van de schulden als deze groter zijn dan de bezittingen van de nalatenschap. Meer informatie over beneficiair aanvaarden.

Erfenis verwerpen

Als erfgenaam heeft u de mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen. U wordt dan geacht, met terugwerkende kracht tot de datum van het overlijden, nooit erfgenaam te zijn geweest. U heeft dan dus geen enkel recht op de bezittingen en schulden van de overledene. Lees verder.

Volmacht

Om de afwikkeling van een nalatenschap sneller en gemakkelijker te laten verlopen kan er een volmacht worden ingesteld. Met een volmacht geeft u een ander, bijvoorbeeld één van de erfgenamen, de bevoegdheid om namens u te handelen. Een volmacht zorgt er voordat dat de gevolmachtigde zelfstandig kan handelen namens alle erfgenamen en
overal alleen voor kan tekenen. Meer informatie.

Wettelijke verdeling

Wanneer er geen testament gemaakt is door de overledene terwijl hij of zij gehuwd of geregistreerd partner was en kinderen achterlaat, geldt de wettelijke verdeling. Dit houdt in dat alle bezittingen en eventuele schulden van de nalatenschap automatisch naar de langstlevende overgaan. Wat de wettelijke verdeling in vier parentelen is, leest u hier.

Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar die authentieke akten opstelt. Alleen wanneer een testament of verklaring van erfrecht zijn ondertekend door de notaris zijn deze ook daadwerkelijk geldig. Het is hiervoor niet altijd nodig om naar de notaris toe te gaan. Veel diensten, zoals een verklaring van erfrecht, kunnen tegenwoordig ook online worden afgewikkeld.

Executeur

Een executeur is degene die door de overledene bij testament is aangewezen om bepaalde taken, bijvoorbeeld de begrafenis, op zich te nemen bij de uitvoering van het testament. De executeur kan voor of met de erfgenamen een deel van de afwikkeling van de nalatenschap uitvoeren. Meer informatie.

Nog meer vragen?

Wij kunnen u begeleiden bij telefonische aanvragen.

Bel mij terug